اعزام ۲ دندانپزشک از تهران به کلینیک سیار دندانپزشکی

در آذر ماه سال جاری حدود ۱۳۰ نفر از دانش آموزان روستاهای شهرستان رودبار جنوب به صورت رایگان درمان شدند.