ایجاد اشتغال جهت دو خانواده محروم در شهرستان قلعه گنج

با مبلغ اهدایی خیرین بزرگوار، یک نانوایی خانگی و یک واحد دامداری با ۲۵ راس بز جهت اشتغال دو خانواده محروم در شهرستان قلعه گنج احداث شد.
خداوند به همه بانیان خیر و برکت عنایت فرماید.

 

4588803_-210491