تحويل ۱۶۰۰ کارتن پلاست به ۱۶۰۰ خانواده زلزله زده کرمانشاه

تحويل ۱۶۰۰ کارتن پلاست به ۱۶۰۰ خانواده زلزله زده شهرستان ثلاث باباجانی و کرند غرب

 

photo_2018-01-27_16-28-35 photo_2018-01-27_16-28-41 photo_2018-01-27_16-28-44 photo_2018-01-27_16-28-47 photo_2018-01-27_16-28-50 photo_2018-01-27_16-28-38 photo_2018-01-27_16-27-20 photo_2018-01-27_16-27-23 photo_2018-01-27_16-27-29 photo_2018-01-27_16-27-33 photo_2018-01-27_16-27-37