تحويل ۱۴ عدد بز نر نژاد آلپاین فرانسه (قیمت هر رأس ۳ میلیون تومان است) به زلزله زدگان سر پل ذهاب

طبق تجربه، در اثر تلفیق این نژاد و نژاد بومی، میزان شیردهی بز دو رگ متولد شده از این تلفیق سه الی پنج برابر بز بومی میشود و در نتیجه درآمد دامدار افزایش چشمگیری خواهد یافت إن شاء الله