ساخت دبستان دو کلاسه در شهرستان محروم رودبار کرمان

توسط یک خانواده شهید تهرانی
جهت ۲۸ دانش آموز که مدرسه ای نداشتند
دارای ۲ کلاس و یک دفتر اداری
به مبلغ ۳۵ میلیون تومان با تجهیزات

photo_2018-01-27_16-10-44